Τι περιλαμβάνει μία ακουστική μελέτη

Η Ακουστική Μελέτη έχει σαν στόχο την εξασφάλιση της τήρησης των ορίων ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Κ.Κ. Άρθρο 12 και το Τεχνικό Πρότυπο DIN 4109: “Sound insulation in buildings; requirements and verifications”. Όλοι οι χρήστες ενός κτιρίου πρέπει να μπορούν να διαμένουν και να εκτελούν πνευματικές ή άλλες εργασίες, μέσα σε ιδανικές συνθήκες ακουστικής άνεσης.

Η Ακουστική Μελέτη εξετάζει:

 1. τις συνθήκες θορύβου, που επικρατούν στο εξωτερικό του κτιρίου και οφείλονται π.χ. σε συγκοινωνιακά μέσα, θορυβώδεις εγκαταστάσεις κλπ., ώστε να προσδιορισθεί σωστά η ηχομόνωση του εξωτερικού κελύφους, σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία VDI 2719: “Sound insulation of windows and their auxiliary equipment”,
 2. την επάρκεια ηχομείωσης των εσωτερικών χωρισμάτων και κουφωμάτων από αερόφερτο και κτυπογενή θόρυβο, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα Τεχνικά Πρότυπά DIN 4109 και EN ISO 12354: “Estimation of the acoustic performance of buildings from the performance of elements”,
 3. το είδος, την γεωμετρία και τις ιδιότητες των εσωτερικών επενδύσεων χώρων, ώστε ο χρόνος αντήχησης των χώρων ανάλογα με την χρήση τους να είναι σύμφωνα με το Τεχνικό Πρότυπο DIN 18041: “Acoustical quality in small to medium ­sized rooms”,
 4. την ηχοπροστασία των διαφόρων χώρων από τον θόρυβο, που δημιουργείται από τις εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν το ίδιο το κτίριο, σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία VDI 2081: “Noise generation and noise reduction in air-conditioning systems” και τις συστάσεις της ASHRAE (ASHRAE Handbook 2007 – Chapter 47: “Noise and vibration control” και
 5. την ηχοπροστασία προς ξένες ιδιοκτησίες, από τον θόρυβο, που δημιουργούν οι Η/Μ-εγκαταστάσεις του κτιρίου υπό μελέτη, ώστε να τηρούνται τα όρια θορύβου, που επιβάλλει το Π.Δ. 1180/81.

Εκτός από όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ακουστική ιδιαιτερότητα του κάθε χώρου ανάλογα με τη χρήση του:

 • Χώροι διαμονής και εργασίας
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Χώροι διδασκαλίας
 • Χώροι κλασσικής και συμφωνικής μουσικής
 • Χώροι εγγραφής και αναπαραγωγής μουσικής με ηλεκτροακουστική εγκατάσταση
 • Εκκλησίες
 • κ.α.

Η Ακουστική Μελέτη αποτελείται από την προμελέτη, την οριστική μελέτη και την μελέτη εφαρμογής.

Προμελέτη

Τα ελάχιστα περιεχόμενα της προμελέτης είναι τα ακόλουθα:

 • Προσδιορισμός της κατηγορίας και της κλάσης του κτιρίου.
 • Περιγραφή των γενικών αρχών ηχομόνωσης – ηχοπροστασίας.
 • Μέτρηση της εξωτερικής στάθμης θορύβου στην θέση του έργου για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ηχομόνωσης του κελύφους του κτιρίου (σύμφωνα με VDI 2719) αναγραφή στο τοπογραφικό σκαρίφημα. Επίσης μπορεί να γίνει ο υπολογισμός της στάθμης θορύβου από τα κυκλοφοριακά στοιχεία της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη και άλλες πηγές θορύβου στην θέση του έργου, σύμφωνα με την μεθοδολογία που περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49.
 • Πίνακας απαιτήσεων ηχομόνωσης – ηχοπροστασίας.

Οριστική μελέτη

Τα ελάχιστα περιεχόμενα της οριστικής μελέτης είναι τα ακόλουθα:

 • Τεχνική έκθεση των αρχών ηχομόνωση – ηχοπροστασίας.
 • Αναγραφή των απαιτήσεων ηχομόνωσης στα σχέδια της ακουστικής μελέτης.
 • Σύνταξη καταλόγου των διαφόρων τύπων χωρισμάτων με τον σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης Rw της κατασκευής.
 • Σύνταξη καταλόγου των διαφόρων τύπων πατωμάτων με την σταθμισμένη κανονικοποιημένη ηχητική πίεση κτυπογενούς ήχου L’n,w της κατασκευής.
 • Υπολογισμός του φαινόμενου σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης R’w από τον σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης Rw.
 • Περιγραφή των γενικών αρχών των μέτρων ηχοπροστασίας των χώρων από τους θορύβους των ΗΜ εγκαταστάσεων.
 • Προτάσεις για την ορθή ακουστική των χώρων του έργου.

Μελέτη εφαρμογής

Τα ελάχιστα περιεχόμενα της μελέτης εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:

 • Επικαιροποίηση των τμημάτων της οριστικής μελέτης.
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε ενδεικτική μορφή.
 • Υπολογισμοί των μέτρων ηχοπροστασίας των χώρων από τους θορύβους των ΗΜ εγκαταστάσεων, πίνακας ηχοπαγίδων κλιματισμού, εδράσεις.
 • Τεχνική περιγραφή κατασκευών με σημασία για την ηχομόνωση – ηχοπροστασία.
 • Υπολογισμός του χρόνου αντήχησης των χώρων και περιγραφή των ακουστικών εσωτερικών επενδύσεων, που χρησιμοποιούνται.
 • Κατάλογος των διαφόρων τύπων χωρισμάτων και κουφωμάτων, έλεγχος των αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών σχεδίων για πληρότητα, όσον αφορά τις ακουστικές εφαρμογές.

Μετρήσεις ελέγχου

Οι αναγκαίες ακουστικές μετρήσεις ελέγχου κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος της κατασκευής θα γίνουν σύμφωνα με τα ακόλουθα Τεχνικά Πρότυπα:

 • EN ISO 140 - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements
 • EN ISO 717 - Rating of sound insulation in buildings and of building elements
 • EN ISO 3382 - Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical parameters
 • EN ISO 10052 - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound – Survey method

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μέτρηση ήχου χαμηλών συχνοτήτων κατά DIN 45680

Ηχομόνωση θυρών