Αναρτήσεις

Ενόχληση από δονήσεις

Στην Ελλάδα δεν έχει οριοθετηθεί επίσημα το επίπεδο δονήσεων, που είναι επιτρεπτό σε ευαίσθητους χώρους, όπως χώρους προσωρινής και μόνιμης διαμονής και εργασίας.  Η απάντηση στο ερώτημα: "Ποιό επίπεδο δονήσεων είναι ανεκτό και από ποιό σημείο και πάνω ξεκινά η ενόχληση" δίνεται σε τεχνικά πρότυπα άλλων χωρών, όπως στο γερμανικό DIN 4150 . Από τι εξαρτάται η ενόχληση από δονήσεις Το είδος και ο βαθμός της ενόχλησης από δονήσεις εξαρτάται από: το απόλυτο μέγεθος (ένταση) της δόνησης τον χώρο και την χρονική στιγμή, που λαμβάνει χώρα το συμβάν το φασματικό περιεχόμενο της δόνησης την διάρκεια του συμβάντος την συχνότητα εμφάνισης του συμβάντος το αν το συμβάν εμφανίσθηκε ξαφνικά ή βαθμιαία το είδος και τον τρόπο λειτουργίας της πηγής των δονήσεων την σωματική και ψυχολογική κατάσταση του ενοχλούμενου την δραστηριότητα του ενοχλούμενου κατά την στιγμή του συμβάντος το αν ο ενοχλούμενος έχει συνηθίσει την εμφάνιση του συμβάντος ή όχι την σχέση του ενοχλούμενου με την πηγή των δον

Ηχομόνωση θυρών

Εικόνα
Περισσότερα από 25 χρόνια μετράω την ηχομονωτική ικανότητα θυρών και σπάνιες φορές ανακαλύπτω πόρτες με έναν δείκτη ηχομείωσης, όπως αυτός περιγράφεται στις προδιαγραφές της μελέτης. Κατά DIN 4109 προβλέπονται οι δυσκολίες στις πόρτες και η τιμή πιστοποίησης σε εργαστήριο (R wP ) πρέπει να είναι 5 dB επάνω από την τιμή του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης της μελέτης (R wR ). Δυστυχώς οι αποκλίσεις είναι στην πράξη πολύ μεγαλύτερες. R wP = R wR + 5dB (κατά DIN 4109) Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να συγκεντρώσει αυτά που έχουν γραφτεί σχετικά με την ηχομονωτική ικανότητα θυρών για να αποφύγουμε όλοι την "Κατάρα της Θύρας" (για μένα που είμαι και αρκετά ανορθόγραφος ακούγεται και λιγάκι σαν "Κατάρα της Θήρας", δηλαδή σαν τίτλος Thriller για την Σαντορίνη). Τρόποι μετάδοσης του ήχου Για την ηχομονωτική ικανότητα μιας πόρτας δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το φύλλο της πόρτας. Δυστυχώς κυκλοφορούν ακ

Μέτρηση ήχου χαμηλών συχνοτήτων κατά DIN 45680

Εικόνα
  Ήχος χαμηλών συχνοτήτων και ακοή Το ανθρώπινο αυτί έχει την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται ηχητικά σήματα με συχνότητες περίπου από 15 Hz ως 20000 Hz, όπου [Hz] είναι η φασματική μονάδα μέτρησης και όπου 1 Hz αντιστοιχεί σε  μία ταλάντωση ανά 1 s  (δευτερόλεπτο). Χαμηλές συχνότητες αντιστοιχούν σε βαθείς τόνους (μπάσσα) και υψηλές συχνότητες αντιστοιχούν σε υψηλούς τόνους (πρίμα). Αν η περισσότερη ενέργεια του ηχητικού σήματος βρίσκεται κάτω από τα 90 Hz, τότε ο συγκεκριμένος ήχος χαρακτηρίζεται σαν  ήχος χαμηλών συχνοτήτων . Τα ηχητικά κύματα είναι μικροσκοπικές περιοδικές  αναταράξεις της ατμοσφαιρικής πίεσης , που μεταδίδονται μέσω του αέρα. Ταλαντώσεις χαμηλών συχνοτήτων έχουν ένα μεγάλο  μήκος κύματος  και ταλαντώσεις υψηλών συχνοτήτων έχουν ένα μικρό μήκος κύματος. Παράδειγμα: Ήχος με συχνότητα 20 Hz αντιστοιχεί σε ταλάντωση με μήκος κύματος 17 m Ήχος με συχνότητα 100 Hz αντιστοιχεί σε ταλάντωση με μήκος κύματος 3.4 m Ήχος με συχνότητα 20000 Hz αντιστοιχεί σε ταλάντωση με μήκος κ

Τι περιλαμβάνει μία ακουστική μελέτη

Η Ακουστική Μελέτη έχει σαν στόχο την εξασφάλιση της τήρησης των ορίων ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Κ.Κ. Άρθρο 12 και το Τεχνικό Πρότυπο DIN 4109: “Sound insulation in buildings; requirements and verifications”. Όλοι οι χρήστες ενός κτιρίου πρέπει να μπορούν να διαμένουν και να εκτελούν πνευματικές ή άλλες εργασίες, μέσα σε ιδανικές συνθήκες ακουστικής άνεσης. Η Ακουστική Μελέτη εξετάζει: τις συνθήκες θορύβου, που επικρατούν στο εξωτερικό του κτιρίου και οφείλονται π.χ. σε συγκοινωνιακά μέσα, θορυβώδεις εγκαταστάσεις κλπ., ώστε να προσδιορισθεί σωστά η ηχομόνωση του εξωτερικού κελύφους, σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία VDI 2719: “Sound insulation of windows and their auxiliary equipment”, την επάρκεια ηχομείωσης των εσωτερικών χωρισμάτων και κουφωμάτων από αερόφερτο και κτυπογενή θόρυβο, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα Τεχνικά Πρότυπά DIN 4109 και EN ISO 12354: “Estimation of the acoustic performance of buildings from the performance of elements”, το είδος, τ